Overlijden Jouke Kramer

Wa’t leafde jout en leafde krijt, lit in grutte leechte efter.

 

Jouke Kramer

 

Ta grut fertriet moatte wy ôfskie nimme fan ús leave, yntegere en belutsen kollega, adjunktdirekteur en dosint oan syn skoalle, de Burgemeester Harmsma School op’e Gordyk.

Hy hat him 36 jier mei syn hert en siel foar en yn de skoalle ynset. Mei grutte wurdearring tinke wy werom oan Jouke.

Wy sille dy misse.

 

We winskje Hennie, de bern, bernsbern en oare famylje in soad sterkte ta.

 

Ried fan tafersjoch,

Direksje, personiel, âlderried en learlingen

 

Burgemeester Harmsma School

De Gordyk, novimber 2017