Bestuurlijke fusie OSG Singelland en Burgemeester Harmsma School per 1 augustus een feit

Persbericht Burgemeester Harmsma School en OSG Singelland – juli 2021.docx (1)

Toelichting op het persbericht door I.J.Voetelink (directeur- bestuurder BHS Gorredijk) voor radio Omrop Fryslan: https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/no-yn-fryslan-fan-7-july-2021-1200 (vanaf 23:30).

 

Fusieproces succesvol afgerond:
Bestuurlijke fusie OSG Singelland en Burgemeester
Harmsma School per 1 augustus een feit

Sinds juni 2020 hebben de besturen van Stichting OSG Singelland en Stichting
Burgemeester Harmsma School onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de
gevolgen van een bestuurlijke fusie tussen beide stichtingen. Ruim een jaar later is
het fusieproces succesvol afgerond. Hierbij speelden tijdens beslismomenten de
medezeggenschapsraden, Raden van Toezicht, vakbonden, colleges van B&W en
gemeenteraden een belangrijke rol. De beide besturen zijn trots en blij dat op korte
termijn met de betrokken partijen en de medewerkers de bestuurlijke fusie per 1
augustus een feit genoemd mag worden.

Succesvolle besturenfusie
Gezien de demografische krimp kan met de fusie gezorgd worden voor het behoud van
de diversiteit van het gezamenlijk onderwijsaanbod en de keuzevrijheid van ouders en
leerlingen, alsmede voor het behoud van de werkgelegenheid van het personeel in de
regio.

“Het fusieproces tussen nu nog de Burgemeester Harmsma School en straks de
BHS Gorredijk en OSG Singelland is los van alle formaliteiten en wat er gewoon
goed geregeld en afgesproken moet worden, vooral heel inspirerend geweest en
de scholen zijn een hele goede match gebleken”, aldus Pieter Schram, bestuurder OSG
Singelland. Directeur/bestuurder Jolida Voetelink van de Burgemeester Harmsma School
sluit zich hierbij aan: “Met de fusie is het voortbestaan van de Burgemeester Harmsma
School gewaarborgd. Onze overheadkosten kunnen we nu gaan delen met Singelland
waardoor er meer geld beschikbaar is voor onderwijs. Dat maakt dat we ons brede
onderwijsaanbod kunnen blijven realiseren wat zonder fusie veel minder gemakkelijk zou
zijn. Bovendien biedt de fusie met Singelland ons de kans onze eigen visie op onderwijs te
behouden.”

De fusie brengt ook met zich mee dat zowel kennisuitwisseling als onderwijsontwikkeling
gemakkelijk kan plaatsvinden, stellen Jolida Voetelink en Pieter Schram: “Aan goed
onderwijs gaat een goede organisatie vooraf en schaalgrootte stelt je naast versterking
van kennis en expertise in staat om de bedrijfsvoering efficiënter in te richten. Daarmee
speel je middelen vrij die aan onderwijs besteed kunnen worden. Dat is ook de
doelstelling van deze fusie: een duurzaam aanbod en het bieden van keuzes in goed
thuisnabij onderwijs.”