Kinderen kunnen om verschillende redenen in aanmerking komen voor verlof buiten de schoolvakanties. Ouders kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de directie van de school.
Bij de beoordeling van de aanvraag houdt de directie rekening met de volgende door de wet bepaalde richtlijnen:
(Het komt regelmatig voor dat ouder(s)/verzorger(s) worden verrast door de veel strenger geworden regelgeving op dit gebied. Het is daarom aan te bevelen om ook de richtlijnen te bestuderen die zijn weergegeven op publicatie Staatscourant nr 14773 van 16 juli 2012.)

Voor verlof komt o.a. in aanmerking:

 1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting; één en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
 2. Verhuizing maximaal 1 schooldag.
 3. Huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad.
 4. Bevalling moeder/verzorgster/voogdes.
 5. 12 ½-, 25-, 40-, 50- of 60- jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad maximaal 1 schooldag.
 6. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen tot maximaal één dag.
 7. Als de vakantieregeling bij het bedrijf/de instelling, waar één van de ouders/verzorgers werkt, het niet mogelijk maakt een vakantie binnen de schoolvakantieperioden op te nemen (werkgeversverklaring dient te worden overlegd).

Toelichting: Op grond van de leerplichtwet is, om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders, éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. Hierbij dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:

 • Familiebezoek in het buitenland;
 • goedkope tickets in het laagseizoen;
 • omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • vakantiespreiding; (bijvoorbeeld wintersportvakanties, carnaval, etc.)
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 • samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
 • kroonjaren;
 • sabbatical;
 • wereldreis/verre reis.

Er geldt het volgende:
Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school/instelling te worden ingediend. Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden. Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen.

Indien men aanspraak wil maken op bovengenoemde omstandigheden zijn de volgende regels van toepassing:

 • Bij punt 7 dient zo mogelijk te worden aangesloten bij bestaande vakanties met uitzondering van de zomervakantie.
 • Extra verlof dient, waar mogelijk, ruim op tijd te worden aangevraagd en als bedoeld onder punt 7 minimaal twee maanden van te voren.
 • Aanvraagformulieren kunnen bij de teamleiders worden verkregen.
  Ook kan het aanvraagformulier via deze link worden gedownload: Aanvraag extra schoolverlof

Dit formulier kan worden afgedrukt, ingevuld en worden ingeleverd bij de teamleider van het leerjaar van uw zoon of dochter.