Bij een klacht of een vraag is de mentor, of diens leidinggevende, in de regel de meest voor de hand liggende persoon. Een gesprek met de persoon die direct bij de klacht is betrokken, kan vaak al veel oplossen. De directie van de school kan hierbij bemiddelen. Gaat de klacht over de directie, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van de school (de Bestuurder).

Mocht dit geen oplossing bieden, dan bestaat de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De school is aangesloten bij de landelijke klachtenregeling, aangeduid met LKC (Landelijke Klachtencommissie Onderwijs) van het VOS/ABB (Vereniging voor Openbaar Onderwijs en Algemene Besturen Bond). Klachten die naar de mening van de ouders/verzorgers niet naar behoren zijn opgelost, kunnen aan het objectieve onderzoek van de klachtencommissie worden onderworpen. De directie van de school beschikt over een afschrift van deze regeling, die voor iedereen opvraagbaar is. De regeling betekent voor ouders dat er een klacht kan worden ingediend bij de contactpersoon van de school.

De school heeft alle mentoren tot contactpersonen gemaakt, omdat juist bij hen de vragen en opmerkingen binnenkomen. De mentor of contactpersoon probeert de klacht uiteraard in eerste instantie af te handelen of (in geval van een ernstige klacht) door te geven aan één van de vertrouwenspersonen van de school. In ernstige gevallen kunnen de ouders/verzorgers met ondersteuning van de vertrouwenspersoon de klacht aanmelden bij de landelijke klachtencommissie. Uiteraard is het ook mogelijk via de directie een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Via de website van www.onderwijsgeschillen.nl is alle informatie van de aangesloten klachtencommissie te vinden inclusief het reglement van de commissie.

Ouders kunnen ook informatie inwinnen via de Inspectie van het Onderwijs www.onderwijsinspectie.nl.
Algemene vragen over het onderwijs kunnen gesteld worden via tel. 0800-8051 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs tel. 0900-1113111 (lokaal tarief).

Getekende klachtenregeling juni 2018