Het doel van het onderwijs aan de Burgemeester Harmsma School is om een bijdrage te leveren aan een zo veelzijdig mogelijke individuele en sociale ontwikkeling van de leerling.

Het gevolg is dat alle leerlingen in klas 1 en 2 vakken krijgen die te maken hebben met Hoofd (theorie), Hart (expressie) en Handen (praktijk); ze worden daardoor breed opgeleid en houden alle mogelijkheden open voor de definitieve schoolkeuze. Het is de bedoeling dat de leerling zich ontwikkelt in de voor hem of haar meest geschikte richting.

Het werken in de klas

Doordat er in de onderbouw in brede (=heterogene) groepen (alle niveaus bij elkaar in de klas) wordt gewerkt, heeft dat directe gevolgen voor de manier van werken in de klas. De school heeft gekozen voor een bijpassende wijze van lesgeven.

Docenten vragen een actieve betrokkenheid in de les; van de leerling wordt een bepaalde mate van zelfstandigheid vereist en docenten zorgen voor een afwisseling in werkvormen om tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van de leerlingen. Daarnaast wordt, met name bij de theorievakken, volgens een basis –extra stof model gewerkt.

Alle leerlingen werken samen in tafelgroepen aan de basisstof, de leerstof die alle leerlingen moeten beheersen. Individueel of in kleine groepjes wordt de extra stof doorlopen. Bij de extra stof wordt gewerkt aan opdrachten die meer op het eigen niveau en/of interesse van de leerling zijn toegespitst.

Projectonderwijs

Naast de mentorprojecten en de vakgerichte projecten staat er in de onderbouw projectonderwijs op het rooster: brede projecten waarbij de inhoud van meerdere vakken centraal staat, maar vooral het leerproces belangrijker is dan de leerstof. De projecten duren steeds vier weken. Voor alle projecten geldt, dat ze een bijdrage moeten leveren aan vijf ontwikkelingslijnen, waarin leerlingen gedurende hun schoolloopbaan vorderingen moeten laten zien: onderzoeken, communiceren en samenwerken, omgaan met… (normen en waarden), plannen en organiseren, reflecteren.

Overgang van klas 1 naar 2 naar 3

Op de Burgemeester Harmsmaschool gaan in principe alle leerlingen over van klas 1 naar klas 2. Aan het einde van de tweede klas moet er een keuze gemaakt worden voor leerweg en richting. Bij het kiezen van de de Theoretische Bovenbouw (doorstroom Havo/Theoretische/Gemengde Leerweg) aan het einde van klas 2 moeten de theorievakken aan van tevoren vastgestelde niveau-eisen voldoen. Ook aan het volgen van de beroepsgerichte leerwegen worden eisen gesteld. Uiteraard zijn deze eisen zodanig opgesteld dat ze de leerling adviseren bij het kiezen van de juiste leerweg en richting. De mentor speelt een belangrijke rol bij het maken van deze keuze.

Lessentabel

De BHS werkt met lessen van 60 minuten. Met deze link is te zien, hoeveel uur per week er voor elk vak op het rooster staat.