De Inspectie maakt van elke school jaarlijks een risicoanalyse. Onderdeel van deze risicoanalyse is een opbrengstenoverzicht per onderwijssoort. De opbrengsten zijn de resultaten van de leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling. Op de Toezichtkaart staan deze opbrengsten aangegeven in een totaalscore: voldoende, zwak of zeer zwak. Naast de opbrengsten wordt gekeken naar de jaarstukken en mogelijke signalen (klachten van ouders). Als de analyse geen risico’s laat zien, wordt een zogenoemd basistoezicht toegekend.

De Burgemeester Harmsma School haalt in de beoordeling voor alle leerwegen de hoogst mogelijke score, namelijk voldoende. Ook is er gekeken naar het verschil tussen de Schoolexamencijfers(SE) en de Centrale Examencijfers(CE). In al onze leerwegen zijn de verschillen gering, de best mogelijke score!

Op 17 april 2013 heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan de school en het predikaat “basistoezicht” gecontinueerd. Ditzelfde geldt voor de jaren daarna, hetgeen betekent dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. Toezichtskaarten en beoordelingen zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl 

Via “zoek en vergelijk” en daarna het invullen van bijvoorbeeld school, plaats en/of postcode komt u op de pagina met de kwaliteitsgegevens van de scholen.

Vensters voor Verantwoording

Verder doet de BHS mee aan het landelijke systeem Vensters voor Verantwoording. Op www.scholenopdekaart.nl vindt u hierover meer informatie. Vensters voor Verantwoording is een initiatief van de VO-raad waar de BHS sinds de oprichting ook aan deelneemt. Met dit project Vensters voor Verantwoording legt de VO-raad de regie van het maatschappelijke debat over de kwaliteit van het onderwijs bij de scholen. Scholen kunnen laten zien hoe ze presteren op meer dan twintig indicatoren en het instrument wordt gezien als hulpmiddel bij horizontale dialoog.

In het algemeen constateert de Kwaliteitszorggroep, dat de resultaten van de BHS zeer gunstig afsteken t.o.v. de landelijke benchmarks van vergelijkbare VMBO scholen.

Resultaat onderzoek naar tevredenheid leerlingen en ouders.

Klik hier voor de actuele gegevens over de tevredenheid van leerlingen van de BHS.

Klik hier voor de actuele gegevens over de tevredenheid van ouders.