Instroomgegevens

In klas 1 worden alle leerlingen toegelaten; er wordt vanuit gegaan dat de leerlingen op doelmatige wijze het onderwijs op de Burgemeester Harmsma School kunnen volgen.

Bij de toelating hanteert de school de regelgeving rondom Passend Onderwijs en is aangesloten bij samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuidoost Friesland 21-02. In de regelgeving geldt, dat leerlingen moeten kunnen voldoen aan het inrichtingsbesluit en dat er plaatsruimte is op de school.
Sinds 2015 hanteert de BHS het criterium dat voor aanmeldingen boven basiszorg niet boven de algemene klassengrootte van 24 leerlingen per klas wordt gegaan.

De leerlingen worden in de eerste klas ingedeeld in heterogene groepen van ongeveer 21 tot 24 leerlingen per klas. Bij deze indeling wordt gekeken naar de verdeling jongens – meisjes, naar een verdeling per basisschool of woonplaats en naar een evenwichtige spreiding van niveaus over de diverse klassen.

Van alle kinderen wordt direct in het begin van klas 1 een instaptoets afgenomen. Aan de hand van de resultaten wordt mede bepaald of een leerling extra zorg nodig heeft.

Doorstroomgegevens

Door de selectievrije werkwijze in klas 1 en 2 zijn er geen zittenblijvers: alle leerlingen stromen op hun eigen niveau door van klas 1 naar klas 2 en van klas 2 naar klas 3. Leerlingen uit de juniorklas stromen meestal na een jaar door naar de reguliere 1e klassen of zijn gedurende het jaar al doorgestroomd naar klas 1, als dat mogelijk is. Aan het eind van klas 2 kiest elke leerling een bij zijn/haar interesse en niveau passende richting.

In grafiek I staat het percentage leerlingen, dat na klas 3 doorstroomt naar klas 4 zonder zittenblijven. Vanaf 2005 t/m 2016 geeft dat het volgende beeld:

Grafiek I: Percentage leerlingen in klas 3 VMBO KBL/BBL en 3 TL/GL dat doorstroomt zonder zittenblijven

In klas 3 VMBO KBL/BBL stroomde in 2016 96,7% van de leerlingen door naar klas 4 zonder zitten te blijven en in 3 VMBO TL/GL was dat 100%.

Uitstroomgegevens

In 4 VMBO KBL/BBL (inclusief Leerwerktraject) waren 109 examenkandidaten, waarvan er twee niet slaagden (98,2% geslaagden). Twee leerlingen haalden het diploma via het VMBO BBL Leerwerktraject. Twee klas 4 BBL leerlingen deden niet mee aan het centraal examen vanwege persoonlijke omstandigheden.

In 4 VMBO TL/GL waren 86 examenkandidaten, waarvan er acht niet slaagden  (90,7% geslaagden). Hier deed één leerling vanwege persoonlijke omstandigheden niet mee aan het centraal examen, een andere leerling deed vanwege ziekte een gepreid examen.

Het slagingspercentage over de gehele school bedraagt daarmee 94,9%. Rekening houdend met de aanscherping van de exameneisen is dit weer een mooi resultaat en in vergelijking met de landelijke slagingspercentages weer een goed resultaat.
Van de leerlingen met een diploma 4 VMBO GL/TL gingen er 7 van de 78 geslaagde leerlingen verder naar HAVO 4 (9,0%).
Van de 185 geslaagde examenkandidaten waren er maar liefst 130 die examen deden in een extra vak (70,3%). Hieronder waren 25 kaderleerlingen (die wiskunde op kaderniveau niet in hun vakkenpakket hadden), die wiskunde op basisniveau volgden om b.v. de rekenvaardigheden te onderhouden.
Uit grafiek II blijkt dat het percentage geslaagde examenkandidaten op de BHS varieert van 94% – 100% en daarmee zit de school boven het landelijk gemiddelde. Nadere gegevens zijn te vinden op de site van de onderwijsinspectie  www.onderwijsinspectie.nl.

Grafiek II : Percentage geslaagden in klas 4 vanaf 2001 t/m 2016

Vergelijking instroomadvies met uitstroomgegevens

Het is interessant om te kijken naar de schoolloopbaan van de leerlingen, als ze op de BHS hun diploma hebben behaald. De heterogene (=brede) onderbouw biedt leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen in de door hen zelf gekozen richting, waarbij het mogelijk is dat de leerling een leerweg kiest die past bij zijn/haar ambities. Dat deze ambities soms niet kloppen met de adviezen van de basisschool blijkt uit onderstaande tabel:

Als de nieuwe inspectiedefinitie van rendement van instroom klas 1 naar plaatsing klas 3 gebruikt wordt en dat passen we toe van instroom (veelal klas 1) naar uitstroom klas 4, dan is ons rendement voor de groep geslaagde leerlingen 105% en dat is een heel mooi resultaat.
Kijken we naar de cijfers van de laatste tien jaar dan kunnen we gerust stellen dat we flink meer opstroom dan afstroom hebben. Dit is een aanzienlijk beter resultaat dan de landelijke cijfers!

In de cijfers is niet meegenomen dat 5 leerlingen bewust hebben gekozen voor een Kaderopleiding, terwijl ze wel GL/TL bevorderbaar waren. De theorievakken kunnen ze wel op een hoger niveau doen!

Op de BHS kunnen leerlingen één of meer vakken op een hoger niveau doen. Daar is in 2016 opnieuw gebruik van gemaakt. In de basisberoepsgerichte leerweg werd bij het examen 10 keer een vak op een hoger niveau (kader) gedaan en in de kaderberoepsgerichte leerweg werd twaalf keer examen gedaan op het hogere niveau (theoretisch). Bij deze laatste groep leerlingen werd maar door één leerling een onvoldoende behaald. Bij de andere groep behaalden leerlingen alleen voldoendes!