Theoretische leerweg (TL)

In de theoretische leerweg in klas 3 worden bijna alleen theorievakken aangeboden. Op sommige omringende scholen wordt deze leerweg de MAVO genoemd. Naast een verplicht deel kan het vakkenpakket aangevuld worden met een keuzedeel van vier lesuren (zie lessentabel). Het vak KV1 (Kunstzinnige Vorming) behoort tot het verplichte pakket.

De potentiële HAVO-leerlingen volgen de theorievakken via Theoretische Bovenbouw, net als de TL- leerlingen. Voor twee à drie lesuren per week, afhankelijk van het te kiezen profiel in HAVO 4, krijgen ze extra ondersteuning in een aantal vakken om de overstap na klas 3 te kunnen bewerkstelligen.

Aan het einde van klas 3 wordt het eindexamenpakket samengesteld. Afhankelijk van het te kiezen profiel (Techniek, Zorg&Welzijn, Economie, Landbouw) zijn dit de bij het profiel horende vakken, aangevuld met een vrij te kiezen deel tot een maximum van zeven vakken. Bij het gekozen profiel hoort het maken van een profielwerkstuk, dat op een voldoende niveau moet worden afgesloten om voor het examen te kunnen slagen.

Het diploma VMBO-TL geeft toegang tot HAVO-4 (bij een juist vakkenpakket) of tot niveau 3 of 4 van een MBO-opleiding. Bij de overgang naar HAVO-4 worden soms aanvullende eisen gesteld door HAVO-scholen.

TURBO-traject

Samen met een beperkt aantal VO-scholen en samen met de Friese Poort in Drachten doet de BHS mee aan het TURBO-traject.

TURBO in klas 3

Het doel van het extra keuzevak TURBO is om 3e klas leerlingen uit onze gemengde en theoretische leerweg te interesseren en te motiveren voor techniek en specifiek voor het Turbotraject in leerjaar 4 en het MBO. De BHS heeft dit keuzevak zelf ontwikkeld.

TURBO in klas 4

TURBO in klas 4 is bedoeld om bepaalde leerlingen een beter alternatief te bieden voor de VMBO-GL/TL naar HAVO naar HBO-route. Beter, omdat via een meer beroepsgerichte leerweg, een betere beroepsvoorbereiding en beroepskeuze kan plaatsvinden.  Doelstelling van TURBO is om leerlingen binnen tien jaar het VMBO, MBO én HBO te laten doorlopen. Dit traject is ontwikkeld door een aantal VMBO- scholen, MBO (Friese Poort Drachten) en NHL. Zij verwachten ook dat het aantal keuzes voor een technische opleiding zal toenemen. Leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor dit traject zijn 4e klasleerlingen die kiezen voor de gemengde of theoretische leerweg in het VMBO én boven een afgesproken norm scoren wat betreft wiskunde en natuurkunde. Het traject is tot nu toe alleen mogelijk binnen de MBO- opleiding Middenkader Engineering. Mogelijk wordt het in de nabije toekomst uitgebreid naar andere (technische) richtingen.

Lessentabel

De BHS werkt met lessen van 60 minuten. De lessentabel voor TL en GL is hieronder te vinden.