Elk jaar organiseert de school activiteiten waarvoor geen bekostiging wordt ontvangen. Hierbij moet gedacht worden aan excursies, schoolreisjes, extra leerlingenmateriaal, culturele activiteiten enz. De ouders beslissen zelf of ze de leerlingen hieraan mee willen laten doen. Ouders kunnen besluiten hun zoon/dochter niet mee te laten gaan met een excursie of een schoolreisje.

Als ouders besloten hebben mee te doen aan het schoolfonds, wordt voor iedere jaar- en keuzegroep een rekening gepresenteerd met daarop een specificatie van het te betalen bedrag.

Op grond van de nieuwe regelgeving rondom dit onderwerp dient de school expliciet aan te geven dat de ouderbijdrage vrijwillig is. De overeenkomst om deel te nemen aan het schoolfonds is voorafgaand voorgelegd aan de oudergeleding van de MR. Tevens dient er een reductie- en kwijtscheldingsregeling in te worden opgenomen.

De werkwijze voor dit schooljaar, alsmede de bijbehorende overeenkomst, zijn als bijlage in de schoolgids opgenomen.

Al met ingang van schooljaar 2009/2010 zijn ouders geen bijdrage meer verschuldigd voor het boekenfonds; de schoolboeken worden gratis door de school verstrekt.

Tegemoetkoming studiekosten

In het verleden bestond een regeling met betrekking tot een tegemoetkoming voor ouders van leerlingen jonger dan 18 jaar in het regulier voortgezet onderwijs. Vanaf het schooljaar 2010-2011 bestaat deze regeling niet meer. Vanaf 1 januari 2010 is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Meer informatie vindt u op www.duo.nl.